En helhetslösning

Solberga by erbjuder en helhet för barn och ungdomar med boende/korttidsvistelse, skola och fritidsaktiviteter i en vacker och levande bygemenskap. Vår styrka är förmågan att skapa en trygg, trivsam och utvecklande livsmiljö för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Vi erbjuder boende i sex elevhem med 4-6 platser i varje hus. Barnen är mellan 6 och 16 år och är förutom tillhörigheten till LSS personkrets 1 även inskrivna i den anpassade grundskolan.

Medarbetarna skapar en trygg och trivsam boendemiljö med gemensamma måltider, kvällsmys och fritidsaktiviteter i kombination med individuellt anpassade insatser. Utveckling av barnens delaktighet och självständighet har hög prioritet.

Delaktighet och kommunikation

Förhållningssättet genomsyras av dialog och delaktighet och utgår från ett helhetsperspektiv där elevernas resurser och styrkor lyfts fram.  Alla elever ska vara en del i en större gemenskap vilket kommer till uttryck i klassen, skolan, byn eller samhället.  Varje elev ska ha en röst och vi ska göra vårt yttersta för att utveckla varje elevs förmåga att kommunicera med omvärlden, uttrycka egna meningar, styra över sitt eget liv, byta perspektiv och ges möjlighet att påverka vardagen i skolan. Vi eftersträvar att alla elever ska vara delaktiga i ett socialt sammanhang och ha inflytande över det som äger rum – utifrån sina förutsättningar. Kommunikation är en mycket viktig del i varje elevs IUP och genomförandeplan och vi söker hela tiden nya sätt att utveckla elevernas kommunikationsförmåga.

Lärande och utveckling

Lärande och utveckling är skolans centrala uppgift. Detta sker inom ramen för läroplanen för den anpassade grundskolan och waldorfpedagogikens inriktning i dokumentet ”En väg till frihet”, i den mån dessa kan tillämpas för skolformen. Lärande ses som en förändringsprocess där mål har betydelse men där även själva förändringen, utvecklingen, har central betydelse och egenvärde. Skolan innebär att vi ställer krav på eleverna och utmanar deras förmågor. Vi hjälper eleverna att växa och utvecklas, komma över nya trösklar och övervinna hinder och låsningar.

Vi ställer även krav på alla vuxna i elevernas omgivning som är förpliktade att medverka till att gestalta lärmiljön och anpassa undervisningen så att vi möter eleverna där de befinner sig. Eftersom eleverna går i den anpassade grundskolan krävs ett mycket medvetet didaktiskt perspektiv och en stark individualisering där vi ser och tar hänsyn till varje elevs förutsättningar och utveckling.

Solberga bys idéhistoriska utveckling på 4 minuter

Solberga by är en idéburen verksamhet som startades av Gustaf och Agathe Ritter 1945. Tidsandan präglades av ett synsätt där personer med funktionsnedsättning ansågs som obildbara vilket återspeglades i samhällets anstaltsvård där barn (och vuxna) levde under inhumana förhållanden. I kontrast drevs Gustaf och Agathe av en övertygelse om att barn med särskilda behov var fullt utvecklingsbara om de fick rätt grundförutsättningar. Idégrunden för verksamheten utgjordes av Rudolf Steiners antroposofi som menade att människan inte bara består av en fysisk kropp. Människan är en andlig varelse bestående av olika väsensled som utgör en helhet och formar den mänskliga individualiteten. Brist på balans mellan väsensleden beskrevs leda till kroppsliga sjukdomar och försök till upprätthållandet av balansen mellan dem är grunden för de antroposofiska inriktningarna läkepedagogik och waldorfpedagogik. Kännetecknande för läkepedagogik är ett förhållningssätt där färgsättning, miljö, musik, rörelse och omsorgsfullt strukturerade rytmer av dagarna och året skapar ett läkande och förutsägbart sammanhang för barnen. Det pedagogiska arbetet utgjordes av att tilltala det ”friska i barnet” genom uppfostran och olika typer av terapeutiska behandlingar. Waldorfpedagogiken vill främja barnens individuella växande och lärande genom att undervisningen praktiskt, konstnärligt och teoretiskt utgår från varje elevs förutsättningar och behov. De första decennierna präglades av en pionjäranda och samlade många människor som såg antroposofi som sin livsåskådning. Det var en tid då de antroposofiska lärosatserna definierade hela verksamheten – organisationen, uppdraget och det pedagogiska innehållet för såväl boende som skola. Delvis som en konsekvens av att det omgivande samhället inte hade mycket att erbjuda när det gällde kunskap om barn med funktionsnedsättningar. Delvis på grund av frånvaro av statlig reglering och finansiering. Solberga och liknande institutioner levde mestadels utav privata donationer.

Personer med funktionsnedsättningar och deras livsvillkor blev en politisk fråga på 1970-talet, främst genom att handikapprörelsen ställde tydliga rättighetskrav för denna grupp. Ett ökat intresse från forskarsamhället bidrog till kunskap och nya perspektiv för att förstå fenomenet funktionsnedsättning. Ett exempel var utvecklingen av diagnoser som innebär att gemensamma kännetecken för ett funktionstillstånd kan bestämmas genom utarbetade kriterier. Sammantaget medförde dessa landvinningar att Solberga by införlivades i välfärdssamhällets organisation, med ett tydligt samhällsuppdrag, för en definierad målgrupp som idag utgörs av barn med diagnosticerad autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning och finansieras via skattemedel. Utvecklingen har inneburit att Solberga bys antroposofiska idé delvis fått ge vika för politiska viljeriktningar som preciseras i lagar samt en förväntan att vår verksamhet ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. En viktig skillnad utgörs av synen på vårt uppdrag. Idag inriktas inte verksamheten på att behandla barnen, intellektuell funktionsnedsättning och autism utgör biologiska betingade funktionstillstånd och klassas inte som ”sjukdomar” som går att bota eller behandla. Våra ansträngningar inriktas i stället på att undanröja de begränsningar som det enskilda barnets funktionsnedsättning medför i relation till omgivningen och därigenom minska funktionshindret. Det innebär främst att främja barnens vardagsfungerande, lärande och medbestämmande genom miljöanpassningar, ändamålsenligt bemötande och hjälpmedelsutveckling. Det som förenar Solbergas nutid och dåtid är övertygelsen att det finns en unik potential i varje barn som gynnas av en estetisk och funktionsvänlig livsmiljö samt kunniga och engagerade medarbetare som skapar förutsättningar för denna potential att blomstra.

Vision: 
Varje barn har rätt till ett värdigt liv.

Idé: 
Solberga by är en idéburen verksamhet som erbjuder barn med intellektuell funktionsnedsättning en helhetslösning med skola och boende i en vacker och levande bygemenskap.

Beprövad erfarenhet och forskning om funktionshinder utgör den grund vi inspireras av med syfte att ge varje barn ett tryggt, meningsfullt och utvecklande sammanhang.

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare