Vision och kärnvärden

Helhetslösning

Solberga by erbjuder en helhet för barn och ungdomar med boende/korttidsvistelse, skola och fritidsaktiviteter i en vacker och levande bygemenskap. Vår styrka är förmågan att skapa en trygg, trivsam och utvecklande livsmiljö för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Vi erbjuder boende i sex elevhem med 4-6 platser i varje hus. Barnen är mellan 6 och 16 år och är förutom tillhörigheten till LSS personkrets 1 även inskrivna i grundsärskolan.

Medarbetarna skapar en trygg och trivsam boendemiljö med gemensamma måltider, kvällsmys och fritidsaktiviteter i kombination med individuellt anpassade insatser. Utveckling av barnens delaktighet och självständighet har hög prioritet.

Waldorfpedagogiken och läkepedagogikens människobild

Den människobild som från början presenterades av Rudolf Steiner fungerar som kunskapskälla och inspiration för Solbergas medarbetare. Många metoder och tillvägagångssätt som tillämpas i verksamheten finner sitt ursprung i waldorf- och läkepedagogikens mångåriga praxis och erfarenhet. I det dagliga arbetet sker ett möte med andra metoder och kunskapskällor och det uppstår i praktiken ett integrerat tillvägagångssätt. Den grundläggande synen på människan som andlig/spirituell varelse med en unik personlighet är ett givet fundament för verksamheten.

Delaktighet och kommunikation

Förhållningssättet genomsyras av dialog och delaktighet och utgår från ett helhetsperspektiv där elevernas resurser och styrkor lyfts fram.  Alla elever ska vara en del i en större gemenskap vilket kommer till uttryck i klassen, skolan, byn eller samhället.  Varje elev ska ha en röst och vi ska göra vårt yttersta för att utveckla varje elevs förmåga att kommunicera med omvärlden, uttrycka egna meningar, styra över sitt eget liv, byta perspektiv och ges möjlighet att påverka vardagen i skolan. Vi eftersträvar att alla elever ska vara delaktiga i ett socialt sammanhang och ha inflytande över det som äger rum – utifrån sina förutsättningar. Kommunikation är en mycket viktig del i varje elevs IUP och genomförandeplan och vi söker hela tiden nya sätt att utveckla elevernas kommunikationsförmåga.

Lärande och utveckling

Lärande och utveckling är skolans centrala uppgift. Detta sker inom ramen för läroplanen för grundsärskolan och waldorfpedagogikens inriktning i dokumentet ”En väg till frihet”, i den mån dessa kan tillämpas för skolformen. Lärande ses som en förändringsprocess där mål har betydelse men där även själva förändringen, utvecklingen, har central betydelse och egenvärde. Skolan innebär att vi ställer krav på eleverna och utmanar deras förmågor. Vi hjälper eleverna att växa och utvecklas, komma över nya trösklar och övervinna hinder och låsningar.

Vi ställer även krav på alla vuxna i elevernas omgivning som är förpliktade att medverka till att gestalta lärmiljön och anpassa undervisningen så att vi möter eleverna där de befinner sig. Eftersom eleverna går i grundsärskolan krävs ett mycket medvetet didaktiskt perspektiv och en stark individualisering där vi ser och tar hänsyn till varje elevs förutsättningar och utveckling.

Vision: 
Varje barn har rätt till ett värdigt liv.

Idé: 
Solberga by är en idéburen verksamhet som erbjuder barn med intellektuell funktionsnedsättning en helhetslösning med skola och boende i en vacker och levande bygemenskap. Antroposofisk filosofi, beprövad erfarenhet och forskning inom funktionshinderområdet utgör den grund vi inspireras av med syfte att ge varje barn ett tryggt, meningsfullt och utvecklande sammanhang.

Våra kärnvärden

Text: Värna – branschorganisation för läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter.

Läkepedagogik och socialterapi riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med psykiska eller sociala funktionshinder. Metodiskt bygger läkepedagogik och socialterapi, liksom waldorfpedagogiken, på den antroposofiska människokunskapen. Enligt denna kunskap är inte människan enbart ett intellektuellt väsen utan även ett känslo- och viljeväsen. Tilltalar man alla dessa tre områden ger man hela människan möjlighet att utvecklas. Inom de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna har man, sedan starten i Sverige 1935, lång erfarenhet av detta och kan därför erbjuda optimala boende-, skol- och arbetsmöjligheter.

Antroposofisk läkepedagogik och socialterapi är idag spridd över hela världen i ett trettiotal länder med över femhundra verksamheter. I Sverige finns ett femtiotal verksamheter spridda över hela landet. Dessa verksamheter drivs utan vinstsyfte och tar emot ca 700 barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Den antroposofiska människosynen kan sammanfattas i sju kärnvärden.

Människans spirituella dimension – grunden för vår gemenskap

En grundläggande idé inom antroposofisk läkepedagogik och socialterapi är att människans jag – hennes individualitet – inte kan reduceras till att vara en produkt av yttre faktorer. Det biologiska arvet och den omgivande miljön skapar förutsättningar för livet men också begränsningar. Det som kännetecknar människan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla sig skapande till både sina förutsättningar och sina begränsningar. Det finns i varje människa något unikt och oförutsägbart som man kan beteckna som den spirituella kärnan i personligheten.

Livets röda tråd

Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. Det finns en röd tråd i varje människas liv, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hoptrasslad. Alla människor har behov av att uppleva och se den egna röda tråden i livet, att gå sin egen väg. Att, oavsett funktionshinder, själv få vandra längs livets röda tråd utan att bli motarbetad eller ifrågasatt utan i stället få möta förståelse, är grunden för all utveckling. Därför är delaktighet och ansvar inför människans ödessituation utgångspunkten för den läkepedagogiska och socialterapeutiska hållningen.

Individuellt liv i gemenskap

Gemenskapen är en livsavgörande faktor i det mänskliga livet. Att finna ett sammanhang där man hör hemma är förutsättningen för den egna utvecklingen. För personer med funktionshinder är gemenskapen särskilt viktig eftersom den ger trygghet, glädje och möjlighet att få vara den man är. Inom våra verksamheter finns en tanke att varje människa ska finna ett socialt sammanhang och att en sund gemenskap bidrar till individens utveckling.

Tålamod med det individuella

Funktionshinder ska inte likställas med utvecklingshinder. Bortom funktionshindret finns i varje människa en unik, utvecklingsbar kraft. Medarbetarnas uppgift är att vara lyhörda för varje individs inneboende förmåga och skapa möjligheter för var och en att uttrycka denna. Att visa respekt inför varje individuell utvecklingsväg och att ha tålamod inför varje människas begränsning är grundläggande värden i vårt arbete.

Det livslånga lärandet

I mötet med personer med funktionshinder blir medarbetarens egna tillkortakommanden inte så sällan uppenbara. Därmed blir medarbetaren direkt konfronterad med behovet av egen utveckling. Ur det perspektivet bildar de uppkomna svårigheterna (både hos personen med funktionshinder och hos medarbetaren) ett gränsområde där man möts och där fröet till vidare utveckling finns för bägge parter. På våra arbetsplatser anser vi att denna process är en naturlig del av arbetet och därför betonar vi särskilt värdet av detta ömsesidiga livslånga lärande.

En medvetet utformad miljö

Arkitektur, materialval, inredning och färgsättning har en mycket stor inverkan på människan. Likaså har medvetet gestaltade trädgårdsparker, områden för promenader samt t ex närhet till vatten, en stor betydelse för det själsliga välbefinnandet. Därför lägger vid stor vikt vid en estetisk tilltalande miljö såväl inomhus som utomhus.

När den gäller den psykiska miljön är vardags- och högtidshändelser inordnade i ett rytmiskt återkommande tidsförlopp. Det tar sig uttryck i gemensamma samlingar inför en skol- eller arbetsdag, regelbundna och medvetet gestaltade måltider, högtidsstunder för att markera och fira helger, årshögtider, födelsedagar och jubileer. Denna rytm skapar ett lugn och en trygghet i tillvaron.

Att äta ekologiskt/biodynamiskt odlade livsmedel, samt att se till det ekologiska sammanhangets betydelse i stort, har alltid varit en självklarhet i våra verksamheter.

Ett skapande liv – Arbetets betydelse

Inom våra verksamheter anser vi att det skapande elementet är nära förbundet med känslan av harmoni och välbefinnande. Därför vill vi möjliggöra för varje individ att ge utlopp för sin inneboende kreativitet. Detta sker såväl i skolan som i verkstäder och i boendemiljön. Skådespel, musikutövande och konserter, att umgås med färger, textilier och andra material är självklarheter hos oss.

I en vuxens människas liv intar arbetet en central plats. Att hitta en gemenskap, att få känna sig behövd, att hitta en meningsfylld uppgift, är särskilt viktigt för en person med funktionshinder. Genom detta blir funktionshindret relativiserat och personen får möjlighet till ett skapande och rikt liv.

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26