En helhetslösning

Solberga by erbjuder en helhet för barn och ungdomar med boende/korttidsvistelse, skola och fritidsaktiviteter i en vacker och levande bygemenskap. Vår styrka är förmågan att skapa en trygg, trivsam och utvecklande livsmiljö för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Vi erbjuder boende i sex elevhem med 4-6 platser i varje hus. Barnen är mellan 6 och 16 år och är förutom tillhörigheten till LSS personkrets 1 även inskrivna i den anpassade grundskolan.

Medarbetarna skapar en trygg och trivsam boendemiljö med gemensamma måltider, kvällsmys och fritidsaktiviteter i kombination med individuellt anpassade insatser. Utveckling av barnens delaktighet och självständighet har hög prioritet.

Delaktighet och kommunikation

Förhållningssättet genomsyras av dialog och delaktighet och utgår från ett helhetsperspektiv där elevernas resurser och styrkor lyfts fram.  Alla elever ska vara en del i en större gemenskap vilket kommer till uttryck i klassen, skolan, byn eller samhället.  Varje elev ska ha en röst och vi ska göra vårt yttersta för att utveckla varje elevs förmåga att kommunicera med omvärlden, uttrycka egna meningar, styra över sitt eget liv, byta perspektiv och ges möjlighet att påverka vardagen i skolan. Vi eftersträvar att alla elever ska vara delaktiga i ett socialt sammanhang och ha inflytande över det som äger rum – utifrån sina förutsättningar. Kommunikation är en mycket viktig del i varje elevs IUP och genomförandeplan och vi söker hela tiden nya sätt att utveckla elevernas kommunikationsförmåga.

Lärande och utveckling

Lärande och utveckling är skolans centrala uppgift. Detta sker inom ramen för läroplanen för den anpassade grundskolan och waldorfpedagogikens inriktning i dokumentet ”En väg till frihet”, i den mån dessa kan tillämpas för skolformen. Lärande ses som en förändringsprocess där mål har betydelse men där även själva förändringen, utvecklingen, har central betydelse och egenvärde. Skolan innebär att vi ställer krav på eleverna och utmanar deras förmågor. Vi hjälper eleverna att växa och utvecklas, komma över nya trösklar och övervinna hinder och låsningar.

Vi ställer även krav på alla vuxna i elevernas omgivning som är förpliktade att medverka till att gestalta lärmiljön och anpassa undervisningen så att vi möter eleverna där de befinner sig. Eftersom eleverna går i den anpassade grundskolan krävs ett mycket medvetet didaktiskt perspektiv och en stark individualisering där vi ser och tar hänsyn till varje elevs förutsättningar och utveckling.

Vision: 
Varje barn har rätt till ett värdigt liv.

Idé: 
Solberga by är en idéburen verksamhet som erbjuder barn med intellektuell funktionsnedsättning en helhetslösning med skola och boende i en vacker och levande bygemenskap.

Beprövad erfarenhet och forskning om funktionshinder utgör den grund vi inspireras av med syfte att ge varje barn ett tryggt, meningsfullt och utvecklande sammanhang.

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare