Vår pedagogiska idé: 
Waldorf- och specialpedagogik 

I Solberga bys anpassade grundskola kombinerar vi erfarenheter och metoder från waldorfskolan med inslag som utvecklats inom specialpedagogisk forskningen och tillämpning.

Specialpedagogisk verksamhet har en främjande, förebyggande och stödjande roll. I utbildningssammanhang handlar det om kunskap och ett förhållningssätt som utgår från alla människors lika värde och allas rätt och möjlighet att ingå i en gemenskap där de kan känna full delaktighet. Dessa utgångspunkter har sin grund i internationella konventioner och överenskommelser, såsom Barnkonventionen och Salamancadeklarationen, men genomsyrar också Skollagens skrivningar.

Det förebyggande arbetet syftar till att skapa, utveckla och anpassa lärmiljöer så att alla barn och elever kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

I Waldorfskolans pedagogik betonas människans mångsidighet som kommer till uttryck i olika förmågorWaldorfpedagogiken är ett verktyg att nå målen i enlighet med läroplanen för den anpassade grundskolan. Pedagogiken anpassas i hög grad till den enskilde eleven. Detta innebär att undervisningen aldrig reduceras till enbart inlärning utan är ett stöd åt hela människans tanke-, känslo– och viljemässiga utveckling. På så sätt utgör växandet och lärandet en helhet där eleven får arbeta både praktiskt, konstnärligt och teoretiskt utifrån sina egna behov och möjligheter.

En god arbetsmiljö i skolan handlar om både den fysiska och psykiska miljön. Ett helhetstänkande och en samverkan kring omsorgen om eleven måste alltid vara i fokus.

Alla medarbetare har ett ansvar för att i samförstånd och i samverkan med elever och föräldrar skapa en miljö för lärande, i syfte att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt utifrån de mål som uttrycks i skollag, läroplaner och kursplaner.

Viktiga förutsättningar för samverkan är skolans samtalskultur och de stödjande strukturer som bygger upp skolans vardagliga arbete. Samtalskulturen definieras av vad vi pratar med varandra om i skolan, men också av hur vi pratar med varandra. Utmaningen består i att utifrån ett salutogent förhållningssätt söka efter faktorer som möjliggör förändring och utveckling, genom att i samtalet flytta fokus ifrån det som inte fungerar till det som fung­erar.

Det är i lärprocesserna, i relationen mellan lärare och elever, som det mest betydelsefulla i skolan sker.

Inom skolan måste finnas kompetens och resurser så att varje elev kan erbjudas en individuellt anpassad och väl fungerande skolsituation. För att eleverna ska nå framgång i sitt arbete krävs ett kollegialt samarbete och lärande – ett strukturerat samarbete kring förhållningssätt, verksamhetsmål och metoder. Vi lägger stor vikt vid en helhet med teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen och moment som eleverna läser i en trygg miljö. Klasserna är små och anpassningen efter varje elevs behov är omfattande.

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare