Skolfritids

Skolfritids på lågstadiet riktar sin verksamhet till barnen i åldern 6–9 år som går i vår skola och bor hemma. Barn i årskurs 4-6 har sitt fritids i högstadiehuset tillsammans med LSS-fritids.  Skolan och skolfritids har gemensamma lokaler och det innebär att eleverna inte behöver byta varken lokal, personal eller barngrupp under skoldagen.

Fritids är öppet 08:00 – 08:30 på vardagar och efter skolan till 16:00 må-to och till 15:00 på fredagar. Förlängd vistelsetid endast efter särskild ansökan. Ansökan behövs även för vistelse på fritids under lov och studiedagar.

Undervisningen i skolfritids kompletterar skolan i genomförandet och uppfyllandet av läroplanens mål för att ge barnen fullt stöd kring omsorg, utveckling och lärande. Skolfritidshemmet erbjuder en trygg miljö som utmanar till lek och aktivitet. Verksamheten är anpassad till alla barn som går där och barnen får det stöd och stimulans som varje barn har behov av. Skolfritids har ett tätt samarbete med skolan för att ge utrymme för olika kunskapsformer och för att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Helhetssyn hos oss innebär bland annat att utgå från att lärandet sker i alla situationer under hela dagen. 

Vi omsätter det centrala innehållet i läroplanen utifrån ett waldorfpedagogiskt perspektiv, det innebär att vi på skolfritids strävar efter att ta hänsyn till rytmer som främjar barnens utveckling, lärande och hälsa. Rytmen märks i års-, vecko-, och dagsrytmen. Året präglas tydligast av årstidernas rytm och årstiderna påverkar också när vi firar våra högtider. I schemat för skolfritids syns strävan efter rytm genom att man i möjligaste mån lägger teoretiska ämnen på förmiddagen och mer konstnärliga och praktiska ämnen på eftermiddagen.  Rytm är en viktig aspekt och för barnen innebär det ”igenkännande” och ”återvändande” som följer med regelbundenhet. Att kunna vila i att man känner igen sig i det som ska hända under dagen eller veckan kan vara en hjälp för våra barn. 

Hur ser det konkret ut: 

  • Alla dagar måndag till fredag är uppbyggda på samma sätt med samling efter skolslut, sång och vila, aktivitet, mellanmål, aktivitet och avslut.  
  • Varje dag fördjupar vi oss i en aktivitet som vi arbetar med ett antal veckor, denna aktivitet präglas av årstid och högtider.   
  • I läroplanens första del betonas lekens roll för lärandet: ”skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet”.

Leken har en central plats på skolfritids  

  • I leken kan barnen bland annat bearbeta intryck, utveckla fantasi och kreativitet samt utveckla sin samarbets- och kommunikationsförmåga. 
  • Leken ger även barnen möjlighet att öva sig i turtagning, samförstånd, koncentration och uthållighet.  
  • Det är värdefullt att det finns utrymme för våra barn att leka och hos oss är det viktigt att lek initieras av och leds av vår aktivt lekfulla personal.  

Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter där barnen utifrån sin egen förmåga utvecklar;  

  • Sitt språk och sin kommunikativa förmåga i samspel med andra barn och vuxna. 
  • Kunskaper och nyfikenhet på och intresse för de sammanhang och fenomen i naturen som hela tiden påverkar miljön och allt levande. 
  • Kunskaper och erfarenheter om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama.

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare