Korttidstillsyn

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov enligt 9 § 7, i dagligt tal kallat LSS-fritids.

Ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning kan behöva en trygg situation och en meningsfull sysselsättning före och efter skoldagens slut samt under skollov. Skolans ansvar enligt skollagen gäller till och med 30 juni det år barnet fyller 13 år. Därefter kan den enskilde/vårdnadshavaren begära insatsen korttidstillsyn enligt LSS.

Behov av korttidstillsyn för skolungdom föreligger om den enskilde:
• är över 12 år, dock längst till och med sommarlovet det år ungdomen slutar gymnasiet
• behöver tillsyn på dagarna före och efter skoltid samt under lovdagar
• behöver meningsfulla aktiviteter på sin fritid
• behöver träffa jämnåriga att umgås med på sin fritid

En dag på LSS-fritids

Fritids finns från och med hösten-21 i högstadiets nya lokaler där finns gott om utrymmen för både vila och aktiviteter.

En samordnare finns på fritids som tillsammans ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten bedrivs med god kvalitet. De har ett välfungerande samarbete med skolskjuts och genomarbetade rutiner sedan många år. Alla dagelever kommer med skolskjuts, kommer man tidigt på morgonen så kan man äta frukost på fritids innan man går till skolan eller så åker man direkt till skolan och kommer till fritids när skoldagen slutat. De elever som är inskrivna på LSS-fritids äter sin lunch här i en lugn miljö där alla känner varandra.

Verksamheten på fritids är anpassad så att barnen får det stöd som de har behov av. LSS-fritids har ett tätt samarbete med både skolan och skolfritids vilket bidrar till en helhet och att man kan hjälpas åt i olika situationer. Personal delas mellan fritids och skola vilket underlättar för barnen i övergångarna eftersom den man varit med i skolan följer med till fritids och tillbaka.

Aktiviteterna anpassas så att tillvaron på fritids känns meningsfull. För att skapa en kontinuitet finns en plan för veckan där teman återkommer i olika former och i olika grupper. Det är viktigt för fritids att aktiviteter utformas i dialog med barnen och dess vårdnadshavare.

Fritids har öppet före och efter skoltid alla vardagar samt lov (undantag för jul- och nyårshelg samt tre veckor under sommaren.

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare