Elevhälsan

Skolledningen ansvarar för elevhälsoteamet i Solberga by. Fokus ligger på elevens situation i skolan och på skolfritids. Respektive föreståndare är ansvarig för elevens boende på elevhemmet. I teamet ingår även skolsköterska/kurator, skolpsykolog, skolläkare och rörelsepedagog. Även lärare, ridterapeut och stödlärare deltar regelbundet i teamets möten. Klasslärarna kan alltid vända sig till elevhälsan för stöd och råd.

Elevhälsans syfte:

  • Elevhälsan ska vara organiserad i enlighet med skolans styrdokument vilket innebär att elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Syftet med det förebyggande arbetet är att minska risken för ohälsa och hinder i lärandet.  Arbetet innebär att reducera riskfaktorers infly­tande och samtidigt stärka skyddsfaktorer.
  • Elevhälsan ska vara orienterad mot ett arbetssätt med barnet i fokus.
  • Elevhälsan skapar tillsammans med ledning och arbetslag miljöer som främjar lärande, god allmän utveckling och god hälsa. Den undanröjer, tillsammans med övrig personal, hinder för förverkligandet av styrdokumentens mål. Elevhälsan arbetar på fler nivåer såsom organisations-, grupp- och individnivå.  Elevhälsoteamens samlade kompetens möjliggör en helhetssyn dvs. utgår från elevens samlade lärandesituation.
  • Elevhälsan syftar till att stärka eller bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och handlar om att utveckla en tillgänglig lärmiljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
  • Elevhälsan samverkar med externa instanser. Samverkanspartners kan vara barnhabilitering, BUP, SPSM, Socialtjänst, Syncentralen, LSS-handläggare m.fl.
  • Elevhälsan bistår rektor bl.a. i samband med pedagogiska, psykologiska, sociala och medicinska utredningar och åtgärdsprogram.
  • Elevhälsan ska i möjligaste mån inkludera de medarbetare i arbetet som står närmast aktuell elev och ta vara på allas kompetens och erfarenheter.
  • Organisationen av elevhälsan, mål och strategier avbildas i en elevhälsoplan som revideras årligen.

Solbergas skolsköterska har ansvaret för hälsobesök och vaccinationsprogram enligt nationellt program. Hon arbetar även som sjuksköterska på våra elevhem, där hon bl.a. ansvarar för samordning av kontakter med sjukvården. Därav har hon ett nära samarbete med både skola, elevhem, vårdnadshavare och elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet bedriver ett förebyggande hälsoarbete som är anpassat efter varje barns särskilda behov. Detta görs exempelvis genom regelbundna hälsokontroller, samtalsstöd och handledning för medarbetare. Solbergas specialpedagog och speciallärare ansvarar för utredningar, pedagogisk kartläggning och handledning i samarbete med lärarkollegiet.

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare