Alternativ Kompletterande Kommunikation, AKK, och tydliggörande pedagogik

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder utöver det talade språket som stödjer kommunikation mellan människor och hjälper personer med kommunikationssvårigheter att förstå andra och att uttrycka sig. Idag används AKK främst i kommunikationen med personer med funktionsnedsättning.

Bristen på kommunikationsalternativ och kommunikationsbegränsningar har omfattande negativa konsekvenser och försämrar livskvaliteten för människor i alla åldrar. Vanliga problem som missförstånd, problematiska beteenden, frustration eller känslor av isolering kan undvikas genom att använda AKK.

Omgivningen har ansvar för att ge förutsättningar för utveckling av samspel och kommunikation. I det arbetet krävs kunskap, tid, och engagemang. Kommunikationsinsatserna varierar utifrån barnets behov och förutsättningar. Det krävs en omfattande individualisering. För vissa ska omgivningen i första hand anpassa sin kommunikation och läsa av de kommunikationssätt eleven redan använder. Andra kan, med omgivningen som modell, lära sig att använda nya redskap och på så sätt utveckla sin kommunikationsförmåga.

För att kommunikationen ska kunna utvecklas behövs ett kontinuerligt stöd med framtidsperspektiv. Alla i omgivningen behöver kunskap om alternativa kommunikationssätt, förhållningssätt och bemötande för att kunna fungera som modell och samtalspartner. De olika formerna av AKK varierar och har olika betydelse för personens kommunikation i ett livsperspektiv.

De barn och ungdomar som bor och har sin skolgång på Solberga by har varierande kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar.  Detta innebär svårigheter för dem att förstå sammanhang samt förmedla sina önskemål och behov. Solberga vill överbrygga dessa svårigheter genom att erbjuda barnen alternativa och kompletterande kommunikationsformer (AKK) och hjälpmedel.

På så sätt ökar vi barnens möjlighet att få en meningsfull tillvaro som kännetecknas av delaktighet och hanterbarhet. Några av de tekniker/metoder vi använder är tydliggörande pedagogik, bildkommunikation, teckenkommunikation, sociala berättelser, ritprat, pekprat och samtalsmatta. Vi använder även Ipad med tex Widget Go.

Tydliggörande pedagogik i skolan handlar till stor del om att ge svar på följande frågor:

  • Vad ska jag göra?
  • Var ska jag vara?
  • Vem ska jag vara med?
  • Vilket tidsfönster?
  • Vad ska hända sen?

Svaren på dessa frågor ger vi med hjälp av till exempel:

  • Schema (det kan exempelvis vara ett skrivet schema, ett schema med bilder eller ett schema med konkreta objekt).
  • Arbetsordningar (det kan vara ett skrivet recept, ett recept med foton eller bunkar med redan uppmätta ingredienser).
  • Tidshjälpmedel (det kan vara en analog eller digital klocka, en timstock eller ett naturligt slut på en aktivitet).
  • Anpassa omgivningen (det kan vara en skriven skylt, bilder på olika material eller framlagda konkreta föremål såsom bollar, ärtpåsar och hinkar).

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare