Skola

Solberga by erbjuder undervisning inom anpassad grundskola. För att kunna gå i anpassad grundskola krävs ett mottagandebeslut som fattas av hemkommunen. Skolan har waldorfpedagogisk profil.

Det finns två inriktningar, eleven kan läsa ämnen eller ämnesområden.

Skolan är indelad i ett lågstadium (åk 1-3) och ett mellan/högstadium (åk 4-9) och har ca 65 elever. För elever med behov av omsorg utanför skoltiden finns ett skolfritids (årskurs 1-6) och LSS-fritids (för barn över 12 år).

Skolan är i många kommuner en del av det fria skolvalet. Kontakta din hemkommun för mer information. Elever kan börja i åk 1 som 6-åring om föräldrarna önskar det. Detta ersätter förskoleklassen och eleven går då normalt 2 år i årskurs 1.

Klasslärare, ämneslärare, stödlärare och elevstödjare

Klassläraren är den fasta punkten i elevens skoldag och håller i periodundervisningen under morgonen, men följer även ofta med barnen till dagens övriga lektioner. Därigenom skapar läraren sig en helhetsbild av elevens skoldag, som kan förmedlas till föräldrar, boende– och fritidspersonal och andra berörda. På detta sätt hålls elevens individuella utveckling ständigt i fokus!

Ämneslärarna undervisar i tex utepedagogik, eurytmi, slöjd och musik.

Stödlärare bedriver undervisning individuellt eller i mindre grupp, tex med lästräning, modellering, bild- och musikterapi eller med skolhundar.

I alla klasser finns elevstödjare som arbetar nära eleverna med stöd i undervisningen, hjälp med hygien och omvårdnad samt vid förflyttningar inom skolområdet, utflykter och andra aktiviteter. Antalet elevstödjare i klasserna varierar beroende på elevernas behov.

En dag i skolan

En dag i skolan börjar ofta med morgonsamling i aulan Arken eller i klassen. Vi sjunger, läser dikter och lyssnar till levande musik som följer årstidernas gång.

Därefter fortsätter skoldagen med tex en rytmisk upptakt, där motorik och koordination övas på ett lekfullt sätt. Det gör att vi vaknar upp och öppnar våra sinnen.

Den rytmiska upptakten innehåller övningar för bättre koordination, koncentration, balans, tal m.m.  Övningarna kan vara lekfulla verser som talas med bestämda arm- och benrörelser, balansbom, krypa, åla och taktil stimulering. Detta motverkar grundläggande svårigheter med en outvecklad motorik, kvardröjande primitiva reflexer och bristande kroppsuppfattning.

Under morgonen har klassläraren även periodundervisning, där eleverna arbetar med ett visst tema under 4-6 veckor. Varje elev skapar sitt eget periodhäfte till temat och man arbetar ämnesöverskridande där sång, bild och drama får stort utrymme.

På eftermiddagen tar andra aktiviteter vid, till exempel handarbete, träslöjd, trädgårds- eller djurskötsel.
Skoldagen avslutas gemensamt i Arken med levande musik, sång och dikter. Några gånger om året uppträder eleverna på scenen i Arken. För varandra, sina lärare och ofta även för sina föräldrar. Det är en möjlighet att visa vad de har lärt sig och öva sig på att våga stå inför publik. Årstidsfesterna har en stor betydelse i Solberga by.

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare