Kvalitet och utveckling

Avgörande för att framgångsrikt ge boendeinsatser och utbildning till våra barn och ungdomar är att medarbetarna får möjlighet till kompetensutveckling. I takt med att forskning, pedagogisk metodik och omsorgstrender utvecklas inom det neuropsykiatriska området måste den enskilde medarbetaren få möjlighet att tillgodogöra sig denna kunskap.

Därför är handledningsinsatser och samverkan med utbildningsanordnare självklara inslag i vår verksamhet. Några av våra samverkanspartners är: Utbildningscenter autism, Lära, Enigma omsorg, SPSM, Symbolbruket samt Järna Akademi. Vi har också ett omfattande samarbete med habiliteringen och BUP i Region Stockholm.

Ständig förbättring

Genom skolinspektionens och IVO:s tillsyn, samt vårt eget kvalitetsarbete, blir vi utmanade att ifrågasätta invanda metoder och tillvägagångssätt.

Detta medför att vi ständigt förbättrar verksamheten med syfte att tillhandhålla en trygg, trivsam och utvecklande miljö för våra barn och ungdomar. Solberga bys återkommande kvalitetsuppföljningar visar på hög nöjdhetsgrad hos såväl vårdnadshavare som uppdragsgivare.

Aktionsforskning på Solberga

Barnen som har boendeplacering på Solberga har stora behov av individuellt utformade insatser samtidigt som de också har stora utmaningar vad det gäller att uttrycka vad de vill och hur de upplever att insatserna faktiskt uppfyller deras behov.

För att säkerställa att insatserna är av god kvalitet och anpassade efter individuella behov är det därför viktigt att personalen behärskar ett arbetssätt som ger möjlighet att identifiera stödbehov samt följa upp till vilken grad insatserna skapar värde för det enskilda barnet.

Utifrån detta bedriver Solberga by ett aktionsforskningsprojekt som innebär att verksamhetens sex elevhem deltar i ett förbättringsarbete under 2020 – 2023. Projektet leds av Solbergas kvalitetsutvecklare Pontus Wallin som även är doktorand på hälsohögskolan, Jönköping.

Projektet innebär att personalen deltar i kontinuerliga förbättringsworkshop för att införliva Världshälsoorganisationens (WHO) hälsoklassifikation – Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och förbättringskunskap i personalens arbetssätt.

För att kunna lära av och ta till vara de erfarenheter och resultat som framkommer i arbetet bedrivs projektet som aktionsforskning. Detta är angeläget eftersom det saknas forskning inom området.
Det vetenskapliga syftet är att undersöka användbarheten av att integrera förbättringskunskap och ICF i personalens arbetssätt för att förbättra barnens vardagsfungerande och samskapande inom LSS-barnboende.

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare