Delstudie i forskningsprojekt: Förbättra personalens kapacitet att stödja barn med intellektuella funktionsnedsättningar

Delstudie i forskningsprojekt: Förbättra personalens kapacitet att stödja barn med intellektuella funktionsnedsättningar

Barn med intellektuell funktionsnedsättning har behov av individuellt utformat stöd för att få en fungerande vardag. Det saknas forskning om hur personal i LSS-barnboende kan arbeta systematiskt med att utveckla stöd till barnen. För att öka Solberga bys personals kompetens och bidra med ökad kunskap inom området bedriver Solbergas by ett interaktivt forskningsprojekt. Projektet innebär att Solberga bys personalgrupper tillsammans med Solbergas kvalitetsutvecklare deltagit i ett förbättringsprogram och delar med sig av sina erfarenheter av att ha medverkat. 

I forskningsprojektet har den första delstudien publicerats, vilken redovisar resultatet från perioden 2020 – 2021 då tre boenden deltog i projektet. Sammanfattningsvis coachades personalgrupperna att följa en förbättringsprocess för att systematiskt utveckla barnens individuella stöd med hjälp av olika verktyg. En utgångspunkt var att personalen främjade person-centrering genom att aktivt försöka involvera barnet i förbättringsprocessen. Analysen visade att förbättringsprogrammet bidrog till fördjupat lärande och reflektioner kring barnen och deras behov av stöd. Genom att personalen skapade strategier för att mäta förändring underlättades också utvärdering av stödinsatserna. En svårighet utgjordes av att förbättringsprogrammet innehåll många nya verktyg, vilket gjorde att personalen var beroende av coachningsstöd. En annan svårighet var att skapa medinflytande för barn med omfattande kommunikationsnedsättningar gällande det stöd de behövde.

Länk till artikel: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jppi.12453

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare